VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Bekijk hieronder de algemene voorwaarden van Huis360.nl.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Huis360.nl met zorg samengesteld doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Huis360.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Huis360.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Huis360.nl worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Huis360.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Huis360.nl worden onderhouden, wordt afgewezen.

Huis360.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.Verkoopvoorwaarden Huis360.nl behorende bij de overeenkomst van opdracht tussen Huis360.nl en haar opdrachtgever en toepasselijk op de verstrekte opdrachten vanaf 26 oktober 2019.

Artikel 1 - Totstandkoming overeenkomst

1. Tussen Huis360.nl en de opdrachtgever is er sprake van een overeenkomst zodra de opdrachtgever deze via de website aan Huis360.nl heeft verstrekt.
2. Voordat de opdrachtgever de opdracht definitief verstrekt, zorgt Huis360.nl dat de opdrachtgever op deze voorwaarden gewezen is.
3. Nadat de opdrachtgever de vooraf overeengekomen vergoeding heeft betaald, wordt de opdracht aanvaard door Huis360.nl

Artikel 2 - Duur van de opdracht

1. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, loopt de opdracht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 - De omvang en inhoud van de opdracht

1. De werkzaamheden van Huis360.nl afhankelijk van je verkooppakket omvatten de volgende zaken:
- woningopname;
- waardebepaling Calcasa;
- vaststellen van de inhoud en oppervlakten van de woning;
- opvragen kadastrale gegevens;
- fotoreportage van de woning door een woningfotograaf;
- maken van foto’s en/of 360 graden foto’s;
- plaatsen van 360 graden foto’s op Funda.nl en Huis360.nl voor de periode van 1 jaar;
- maken en/of plaatsen van 2D/3D plattegronden voor de periode van 1 jaar;
- coördinatie bij de samenstelling van het (juridisch) dossier;
- het doorgeven aan de consument van de gegevens van derden die geïnteresseerden en kijkers. Dus het fungeren als tussenpersoon bij bezichtigingen;
- persoonlijke ondersteuning en support;
- het doorgeven van de gegevens zoals aangereikt door de consument aan geïnteresseerden voor zover deze zich direct bij Huis360.nl hebben gemeld;
- levering van een verkoopbord en verkoopstickers;
- plaatsen van de woning op Funda.nl, Pararius.nl, Huislijn.nl en Huis360.nl;
- advies over- en ondersteuning bij de onderhandelingen;
- het sluiten van een koopovereenkomst indien en voor zover hier mondeling of schriftelijk toestemming is van de consument;

2. Indien in de koopakte door de aard van de onroerende zaak, de wensen van koper en/of verkoper, sprake is van een buitengewoon ingewikkelde koopakte, zoals bij erfpacht of economische eigendomsoverdracht, dan maakt Huis360.nl de koopakte niet en zal de passerend notaris dit doen. In beginsel zijn de kosten voor de koper, tenzij dit buitengewoon onredelijk bezwarend is voor de koper, dan worden de kosten tussen koper en verkoper evenredig gedeeld. Het tarief van Huis360.nl wordt niet verlaagd door het uit handen geven van de koopakte.

3. Er is dus geen sprake van een volledige Opdracht tot Dienstverlening, maar van een aantal deeldiensten. Andere zaken dan bovengenoemd behoren niet tot de opdracht zoals verstrekt aan Huis360.nl. Indien de consument wenst gebruik te maken van andere diensten en/of leveringen dan zullen hiervoor nader te noemen kosten in rekening gebracht worden. Deze zijn vermeld op de website van Huis360.nl. Mocht Huis360.nl enigerlei diensten en leveringen voor eigen rekening nemen dan kan er nooit een schadeplicht tegenover de consument of derden ontstaan.

4. De volgende zaken behoren niet tot de standaardwerkzaamheden van Huis360.nl: het bezichtigen van de onroerende zaak, een vooroplevering van de onroerende zaak, aanwezigheid bij ondertekening van de koopakte, aanwezigheid bij de notaris bij het passeren van de akte.

5. In Amsterdam is het gebruikelijk dat de koopakte van een woning wordt opgemaakt door een notaris. Deze wordt door de koper aangewezen en betaald. Huis360.nl stelt daarom geen koopakte op wanneer het een woning in Amsterdam betreft. Het opmaken van de koopakte is in dit geval dan ook geen onderdeel van de verkoopopdracht die is gesloten tussen de opdrachtgever en Huis360.nl.

6. Huis360.nl kan en mag werkzaamheden voor het vervullen van de opdracht uitbesteden aan anderen. De gegevens die de opdrachtgever beschikbaar stelt aan Huis360.nl kunnen om die reden door Huis360.nl gedeeld worden met anderen.

7. Huis360.nl is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de woning op Funda.nl. Voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites is Huis360.nl niet aansprakelijk.

8. Huis360.nl adviseert de opdrachtgever over de vraagprijs maar de opdrachtgever bepaalt zelf de uiteindelijke vraagprijs (inclusief kosten koper).

9. Indien de koopovereenkomst in deze koopakte wordt ontbonden en de woning hierna opnieuw wordt verkocht, komen de kosten van een eventueel tweede koopakte voor rekening van de opdrachtgever.

10. De opdrachtgever kan er voor kiezen de koopovereenkomst door een andere partij dan Huis360.nl schriftelijk te laten vastleggen. In dat geval behoort het opstellen van de koopakte én de controle op de ondertekening ervan, niet langer tot de opdracht van Huis360.nl. Dit geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van de overeengekomen prijs of een gedeelte daarvan.

11. Als de koopakte door een andere partij dan Huis360.nl wordt opgesteld, zal Huis360.nl de benodigde gegevens en documenten met betrekking tot de koop aan zowel de opdrachtgever als de koper toesturen. De opdracht aan Huis360.nl is daarmee afgerond en Huis360.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de koopovereenkomst of de gevolgen daarvan.

12. Alleen werkzaamheden die in artikel 4.1 zijn genoemd vallen onder een door Huis360.nl geaccepteerde opdracht.

13. Huis360.nl kan de opdrachtgever desgewenst in contact brengen met leveranciers van diensten die niet door Huis360.nl zelf verleend worden. Het gaat bijvoorbeeld om diensten als:
- Uitvoeren van een taxatie;
- Verrichten van een bouwkundige keuring;
- Opstellen van een opnamerapport;
- Opstellen/vervaardigen van materiaal voor de woningpresentatie zoals een aanbiedingstekst, foto’s en/of plattegronden.

14. Huis360.nl is bij een dergelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij. Huis360.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door deze leveranciers wordt veroorzaakt.

15. Huis360.nl biedt de opdrachtgever zoveel mogelijk de gelegenheid om de opdrachtgever de meest recente diensten van Funda.nl te laten gebruiken. Huis360.nl is hiertoe echter niet verplicht en is niet aansprakelijk als de opdrachtgever hier onverhoopt geen gebruik van kan maken.

16. De woningadvertentie van de opdrachtgever kan (gedeeltelijk) gebruikt worden door Huis360.nl om de woning en/of de site onder de aandacht te brengen van belangstellenden. Huis360.nl hoeft hiervoor geen expliciete toestemming te vragen aan de opdrachtgever en/of de opdrachtgever te betalen voor het gebruikmaken van de woning.1. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, loopt de opdracht voor onbepaalde tijd.

Artikel 4 - Vergoeding en eventuele andere kosten

1. De vergoeding aan Huis360.nl is verschuldigd voor het leveren van diensten bij het in verkoop aanbieden van een woning voor de opdrachtgever. De daadwerkelijke verkoop van de woning maakt daar geen onderdeel van uit en de vergoeding is hier dan ook niet afhankelijk van.

2. Huis360.nl maakt gebruik van drie verkooppakketten, Basis, Extra en Compleet. De vergoedingen hiervoor afhankelijk van je pakket bedragen € 360,- inclusief BTW, € 595,- inclusief BTW of € 895,- inclusief BTW. Deze bedragen kunnen worden verhoogd indien de opdrachtgever het pakket aanvult met extra diensten.

3. De opdracht is ondeelbaar. De opdrachtgever heeft dan ook geen recht op restitutie van en/of korting op de betaalde vergoeding als werkzaamheden die deel uitmaken van de opdracht, op verzoek van de opdrachtgever niet of niet volledig worden verricht.

4. De opdracht die aan Huis360.nl is verstrekt is voor onbepaalde tijd, ingaand vanaf de dag dat de opdrachtgever deze via de website aan Huis360.nl heeft verstrekt.

5. De in artikel 4.1 omschreven vergoeding omvat publiciteitskosten voor het eerste jaar na de datum waarop de woning op Funda is geplaatst. Voor elk opvolgend jaar is de opdrachtgever bij vooruitbetaling een extra bedrag van € 300,- inclusief BTW verschuldigd om de opdracht telkens met 1 jaar te verlengen.

6. Wanneer er door een gemeente precariobelasting in rekening wordt gebracht dan komt deze voor rekening van de opdrachtgever.

7. Intrekken van de woning is gratis. Het herplaatsen van dezelfde advertentie door dezelfde opdrachtgever kan binnen 1 jaar voor € 200,- inclusief BTW. Na dit jaar is de opdrachtgever weer de volledige vergoeding verschuldigd.

8. Zodra de opdrachtgever via internet een opdracht aan Huis360.nl heeft verstrekt, is de daarbij genoemde vergoeding als vordering opeisbaar.

9. Als een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag dat men aan Huis360.nl verschuldigd is.

Artikel 5 - Bedenktijd

1. Nadat de opdrachtgever via de website een opdracht tot dienstverlening door Huis360.nl heeft gedaan, heeft de opdrachtgever 14 dagen bedenktijd.

2. De opdrachtgever wordt door Huis360.nl per e-mail geïnformeerd over deze bedenktijd.

3. Huis360.nl kiest er voor om direct te beginnen met zijn dienstverlening aan opdrachtgever. Huis360.nl doet dit om het proces van de woning in verkoop plaatsen niet met 14 dagen te vertragen.

4. Artikel 5.3 heeft als gevolg dat, indien opdrachtgever de opdracht herroept, er toch kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht voor de diensten/producten die reeds afgenomen zijn.

5. Indien opdrachtgever het niet wenselijk vindt om binnen de 14 dagen bedenktijd kosten te maken, dan kan opdrachtgever Huis360.nl binnen drie werkdagen na opdrachtbevestiging, schriftelijk of per e-mail verzoeken de dienstverlening 14 dagen op te schorten. Opdrachtgever maakt in dat geval gebruik van de 14 dagen bedenktijd, zonder dat er kosten worden gemaakt.

6. In geval van artikel 5.5 start Huis360.nl zijn dienstverlening 14 dagen na het geven van de opdracht.

7. Als de opdrachtgever gebruik wil maken van het recht op herroeping van de opdracht, dan dient de opdrachtgever dit binnen de bedenktijd te melden, door middel van een expliciete schriftelijke of elektronische mededeling aan Huis360.nl Na ontvangst van deze mededeling stuurt Huis360.nl onverwijld een ontvangstbevestiging.

8. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van het recht op herroeping van de opdracht, zijn de kosten van de opdracht, zoals overeengekomen onder artikel 5 van de algemene voorwaarden van Huis360.nl, slechts verschuldigd voor zover zij daadwerkelijk gemaakt zijn. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit:
- vooronderzoek: € 100,-
- een bezoek en woningopname: € 250,-
- een bezoek van de fotograaf: € 250,-
- het verstrekken van een “te-koop”-bord/poster: € 40,-
- het plaatsen van de woning op Funda.nl: € 200,-

9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de bedenktijd ligt bij de opdrachtgever.

Artikel 6 - Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Door het aanmelden van de woning en door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden op Huis360.nl, verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop van de woning.

2. Wanneer de opdrachtgever:
- de woning niet in eigendom heeft,
- de woning met derden in eigendom heeft,
- eigenaar van de woning is en een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning woont, dan dient de opdrachtgever te beschikken over volmachten om eerder genoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze volmachten te overleggen als Huis360.nl of de door haar ingeschakelde notaris daarom vraagt. Indien de opdrachtgever dit niet kan, is Huis360.nl gerechtigd haar werkzaamheden ten aanzien van de opdracht op te schorten of te beëindigen. Huis360.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet overleggen van de genoemde volmachten.

3. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is zich ervan bewust dat hij verantwoordelijk is voor een juiste overdracht van informatie omtrent de woning. Dit betekent dat de opdrachtgever zich inspant om alle informatie die hij over de woning bezit te delen met (potentiële) kopers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zaken als -al dan niet zichtbare- gebreken, andere bijzonderheden en de juridische status van de woning.

4. Alle uitingen omtrent de woning moeten gecontroleerd worden door de opdrachtgever. Eventuele correcties en/of aanvullingen moeten door de opdrachtgever worden gedaan en moeten aan Huis360.nl worden doorgegeven.

5. Als de opdrachtgever niet alle of onjuiste informatie over de te verkopen woning verstrekt aan Huis360.nl en/of aan de potentiële kopers dan is Huis360.nl door de opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden. In elk geval vrijwaart de opdrachtgever Huis360.nl voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het maximumbedrag, dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Huis360.nl zal worden uitgekeerd, te boven gaan.

6. Huis360.nl is niet verplicht om de, door de opdrachtgever geleverde teksten en/of foto’s te publiceren wanneer dit materiaal volgens Huis360.nl niet bijdraagt aan een succesvolle verkoop van de woning. Huis360.nl mag beeld en tekst aanvullen wanneer dit, volgens Huis360.nl, in dienst staat van een succesvolle verkoop van de woning. Teksten en/of foto’s die door Huis360.nl als irrelevant, aanstootgevend of choquerend worden beschouwd, worden geweigerd of verwijderd zonder dit van tevoren aan de opdrachtgever te melden.

7. Huis360.nl gaat bij de vervulling van zijn opdracht uit van de door opdrachtgever verstrekte informatie over de woning en (contact)gegevens. De opdrachtgever is verplicht om alle verstrekte informatie over de woning en (contact)gegevens actueel te houden. Eventuele veranderingen en aanvullingen moeten direct schriftelijk of per mail worden doorgegeven aan Huis360.nl

8. De koper heeft het recht om de koopovereenkomst zonder reden tot 3 dagen na het ondertekenen ervan, te ontbinden. Dit recht geldt niet voor de verkoper. De opdrachtgever is zich hiervan bewust.

9. Zodra de opdrachtgever met een koper wilsovereenstemming heeft bereikt over de voor hem belangrijkste zaken van de koop, dient de opdrachtgever Huis360.nl hiervan direct op de hoogte te stellen. Pas wanneer deze overeenstemming door de koper en de opdrachtgever schriftelijk is ondertekend kunnen daaraan rechten worden ontleend.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

1. Wanneer de koper de opgestelde koopovereenkomst niet ondertekent, is Huis360.nl daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor. In dat geval kan de opdrachtgever de koper schriftelijk of per e-mail meedelen dat de opdrachtgever niet gebonden is aan de bereikte overeenstemming.

2. De aansprakelijkheid van Huis360.nl en haar medewerkers is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan Huis360.nl verschuldigd is, althans tot het maximumbedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Huis360.nl zal worden uitgekeerd.

3. Wanneer de opdrachtgever Huis360.nl aansprakelijk wil stellen voor schadevergoeding moet de opdrachtgever dit schriftelijk of per e-mail melden aan Huis360.nl

4. Een jaar na beëindiging van de opdracht alsmede na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever met de desbetreffende aanspraak bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn, vervalt iedere aanspraak wegens schadevergoeding op Huis360.nl

5. Huis360.nl aanvaardt bij het uitvoeren van de opdracht alleen verantwoordelijkheid jegens haar opdrachtgever. Voor het overige sluit Huis360.nl uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit, waaronder, doch niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor gevolgkosten.

6. Huis360.nl mag de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk beperken of deze ongedaan maken. De opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking verlenen.

7. Wanneer door de opdrachtgever ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld een fotograaf, notaris of bouwkundige) schade hebben veroorzaakt kan Huis360.nl daar nooit aansprakelijk voor worden gesteld

8. Huis360.nl gebruikt elektronische middelen zoals e-mail, cloud-diensten en andere middelen van dataverkeer. Huis360.nl en de opdrachtgever erkennen dat dit risico’s met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld virussen, vertragingen, vervormingen of verdwijning. Zowel Huis360.nl als de opdrachtgever zullen hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen verwacht kan worden ter voorkoming van de voornoemde risico’s. De opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van schade als gevolg van het gebruik van deze middelen. Huis360.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de elektronische middelen voortvloeit.

9. Huis360.nl is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de woning op Funda.nl. Voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites is Huis360.nl niet aansprakelijk.

Artikel 8 - Beëindiging van de opdracht

1. Een opdracht loopt onbepaalde tijd en eindigt door:
- bereikte overeenstemming tussen de opdrachtgever en een koper over de verkoopprijs, aanvaardingsdatum en de overige condities en voorwaarden. Voor zover van toepassing verplicht Huis360.nl zich tot het opstellen van een koopakte, onder voorwaarde dat de benodigde gegevens op de daartoe gevraagde wijze worden aangeleverd;
- intrekking door de opdrachtgever;
- teruggaaf door Huis360.nl. Dit is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden;
- ontbinding door één van beide partijen;
- overlijden van de opdrachtgever.

2. Huis360.nl kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen. Als gewichtige reden wordt in ieder geval beschouwd: een ernstige verstoring van de relatie tussen Huis360.nl en de opdrachtgever. De teruggaaf door Huis360.nl dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.

3. Het teruggeven van de opdracht mag (ook) wanneer de opdrachtgever:
- niet of niet tijdig aan betalingsverzoeken van Huis360.nl voldoet;
- aanvragen tot bezichtigingen van de woning niet opvolgt;
- vragen van belangstellenden niet of niet snel genoeg beantwoordt;
- de door Huis360.nl gevraagde stukken niet, of niet snel genoeg, aanlevert;
- tips en verkoopadviezen van Huis360.nl niet opvolgt.

4. Intrekking of teruggaaf van een opdracht dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.

5. Als de opdracht wordt beëindigd, heeft de opdrachtgever in geen geval recht op restitutie van de overeengekomen prijs door Huis360.nl

Artikel 9 - Aanpassing voorwaarden

1. Huis360.nl is gerechtigd om deze verkoopvoorwaarden op elk door haar gewenst moment te wijzigen

2. Indien Huis360.nl een wijziging als bedoeld in artikel 9.1 doorvoert en de gewijzigde versie van deze verkoopvoorwaarden van toepassing wil verklaren op een al bestaande opdracht, is zij verplicht de opdrachtgever daarover te informeren. De gewijzigde versie van de verkoopvoorwaarden wordt gepubliceerd op www.huis360.nl/algemene-voorwaarden.

3. Indien de opdrachtgever de wijziging niet wil accepteren, heeft hij het recht de opdracht in te trekken. Doet hij dat niet binnen twee maanden nadat de in artikel 9.1 genoemde wijziging aan hem is meegedeeld, dan zijn de gewijzigde verkoopvoorwaarden van toepassing op de overeengekomen opdracht met ingang van de datum waarop voornoemde wijziging aan de opdrachtgever is meegedeeld. Artikel 8.5 van deze verkoopvoorwaarden is hierop van toepassing.

Artikel 10 - Privacy

Huis360.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Ons gehele privacybeleid is na te lezen op: https://www.huis360.nl/privacyverklaring, elke pagina op Huis360.nl bevat een duidelijke link naar deze pagina.

PRIJZEN

Je huis verkopen met Huis360.nl kan al vanaf €360 (incl. BTW)

Meer over prijzen